Bluberry | Bio

 Educational attainment

2013 – 2015- Painting Studio of Štefan Balázs,  Academy of Fine Arts in Banska Bystrica

2012- Residency at Painting Studio of Štefan Balázs,  Academy of Fine Arts in Banska Bystrica

2009- 2013 -Digitálne média / Intermédia of Michal Murin , Academy of Fine Arts in Banska Bystrica

Intership

2013 – 2014 – Worship one s. r. o, Prague, Czech Republic

2018 – Studio BUBEC, Prague, CZ

 

 

V diele sa zaoberám skúmaním snímkov magnetickej rezonancie pacientov, ktorí trpia poruchami mozgu a vedomia a vzťahmi medzi prekrývajúcimi sa farbami svetla. Pracujem primárne s dvoma technickými polohami, a to nanášanie farebného pigmentu na plochu plátna pomocou striekacej pištole airbrushu a kombináciou klasickej maliarskej techniky nanášania farby štetcom. Vytvorené plátna sú plošnými akrylovými fragmentmi. Poukazujú tiež na životný štýl, prácu a klasické vzdelanie, ktoré mi dali dali možnosť spoznať rôzne tvary a formy. Zámerom projektu je zdôrazniť vážnosť témy a predostrieť danú problematiku vizuálne zaujímavou a pomerne odľahčehou formou širšej verejnosti. Po technickej stránke sa projekt zaoberá novými možnosťami media súčasnej maľby, ktorá sa pohybuje na hranici klasickej maľby a grafiky a zároveň skúma hranice veľkého formátu v tvare kruhu a štvorca, v ktorých sa prekrývajú vrstvy akrylu a špeciálnej airbrushovej farby.

The work deals with the examination of magnetic resonance imaging of patients suffering from brain and consciousness discorders and the relationship between overlaping light colors. Primarily I work with two technical positions – application of the color pigment on the canvas surface with the airbrush spray gun and a combination of the classic painting technique with paint and brush. Created canvases are flat acrylic fragments. They also point to lifestyle, work and classical education, that gave me the opportunity to learn more about different shapes and forms. The aim of the project is to emphasize the importance of the topic and to outline the issue in visually interesting and relatively lightweight from to a wider public. Technically, the project deals with the new possibilites of the contemporary painting media, which ranges on the border of classical painting and graphics, while eploring borders of large circle and square shaped format, in which layers of acrylic and special airbrush colors overaly each other.